Lúky pod Besníkom (SKUEV0283)

Poloha: Nachádza sa v okrese Brezno, v katastri obce Telgárt.

Rozloha: 83,8815ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004 pod názvom Lúky na Besníku. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Lúky pod Besníkom. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské smrekové lesy (9410), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhu európskeho významu: zvonček hrubokoreňový.