Lukovský vrch (SKUEV0377)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trenčín, v katastri obcí Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice a Melčice-Lieskové (miestne časti Melčice a Zemianske Lieskové).

Rozloha: 215,6096ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150) a druhov európskeho významu: fúzač alpský, roháč obyčajný a kunka žltobruchá.