Lúka pod cintorínom (SKUEV0018)

Poloha: Nachádza sa v okrese Revúca, v katastri Revúcej.

Rozloha: 4,9584ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhu európskeho významu: kunka žltobruchá.