Ludinský háj (SKUEV0180)

Poloha: Nachádza sa v okrese Levice, v katastri obcí Farná  a Veľké Ludince a v okrese Nové Zámky, v katastri obcí Jasová a Kolta.

Rozloha: 161,9392ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0) a Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0).