Lúčanská Fatra (SKUEV0930)

Poloha: Nachádza sa v okrese Martin, v katastri Martina (mestská časť Priekopa) a Vrútok, a v okrese Žilina, v katastri Rajeckých Teplíc (mestská časť Poluvsie) a obcí Kunerad, Stráňavy, Stránske, Turie a Višňové.

Rozloha: 1.454,3064ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060), Kosodrevina (*4070), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (*6230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovobukové horské lesy (9140), Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (*91D0), Horské smrekové lesy (9410) a druhov európskeho významu: medveď hnedý, rys ostrovid a zvonček hrubokoreňový. Územie sa nachádza v hrebeňovej časti Lúčanskej Malej Fatry. Je prevažne zalesnené, pričom sa v ňom vyskytujú komplexy človekom málo narušených lesov a pralesovité formácie, ale aj ľudskou činnosťou zasiahnuté porasty, ktoré majú zachované prirodzené alebo prírode blízke druhové zloženie a potenciál na dosiahnutie priaznivého stavu rôznych druhov lesných biotopov, ktoré sú ich súčasťou. Na časti hrebeňa, ktorá bola v minulosti odlesnená, sa vytvorila mozaika travinno-bylinných biotopov, spoločenstiev kríčkov a prechodných rašelinísk.