Ľuborečské dubiny (SKUEV0956)

Poloha: Nachádza sa v okrese Lučenec, v katastri obcí Lehôtka, Ľuboreč a Mašková a v okrese Veľký Krtíš, v katastri obce Závada.

Rozloha: 441,25ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0) a Dubovo-cerové lesy (91M0). Územie predstavuje súvislé lesné komplexy teplomilných lesov s dominantným zastúpením dubov. Okrem biotopov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany, sa v území vyskytujú aj viaceré biotopy a druhy národného významu.