Lomnianska hoľa (SKUEV0826)

Poloha: Nachádza sa v okrese Námestovo, v katastri obcí Lomná a Oravská Lesná.

Rozloha: 109,8066ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (*6230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhu európskeho významu: zvonček hrubokoreňový. Lokalita sa nachádza v lesnom komplexe Oravskej Magury v blízkosti obce Lomná. Územie tvorí mozaika travinných biotopov s množstvom solitérov smreka. Lokalita bola v minulosti intenzívne pasená, dnes naopak pastva miestami absentuje a prevažuje kosenie.