Lohotský močiar (SKUEV0552)

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno, v katastri obce Kameničná.

Rozloha: 22,0188ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: kunka červenobruchá a hraboš severský panónsky.