Livovská jelšina (SKUEV0943)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bardejov, v katastri obcí Livov a Lukov (lokalita Venécia).

Rozloha: 31,8837ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu: mihuľa a mrena stredomorská. Územie sa nachádza medzi obcami Livov a Lukov a zahŕňa časť toku Tople s brehovými porastmi a sprievodnou vegetáciou. Geomorfologicky Livovská jelšina patrí do celku Čergov a širšie okolie územia je budované vonkajším flyšom, ktorý tu zastupuje krynická litofaciálna čergovská jednotka (pieskovcový flyš) stredného eocénu. Táto jednotka sa stala zdrojom fluviálnych sedimentov (pieskoštrky a piesčité hliny), ktoré sa ukladali v doline rieky Topľa vo forme nízkych terasových stupňov. Tieto terasy sú pravidelne zaplavované pri jarných povodniach a ich prechod do dolinnej nivy je plynulý. Rieka Topľa je osou územia a sprevádzajú ju zachovalé porasty horských jelšových lužných lesov, v bylinnom podraste ktorých má bohaté zastúpenie národne významný druh Matteuccia struthiopteris. Rieka Topľa je významným biotopom pre viaceré druhy rýb, napríklad zástupcovia rodov Eudontomyzon, Salmo a iné.