Litava (SKUEV0036)

Poloha: Nachádza sa v okrese Krupina, v katastri obcí Cerovo, Čabradský Vrbovok, Drienovo, Medovarce, Rykynčice, miestne časti Dolné Rykynčice a Horné Rykynčice, a obce Selce, v okrese Veľký Krtíš, v katastri obce Čelovce a v okrese Levice, v katastri obce Plášťovce.

Rozloha: 2.629,7042ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Litava vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Litava. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: Dioszeghyana schmidtii, roháč obyčajný, plocháč červený, spriadač kostihojový a kunka žltobruchá.