Lindava (SKUEV0174)

Poloha: Nachádza sa v okrese Pezinok, v katastri obce Budmerice.

Rozloha: 403,0004ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0) a druhov európskeho významu: Rhysodes sulcatus, kováčik fialový a roháč obyčajný.