Levočské dubiny (SKUEV0110)

Poloha: Nachádza sa v okrese Levoča, v katastri Levoče.

Rozloha: 600,3171ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Dubiny pri Levoči vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Levočské dubiny. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Dubovo-hrabové lesy lipové (9170) a druhov európskeho významu: zvonovec ľaliolistý, kunka žltobruchá, mlok karpatský a vlk dravý.