Lesnianska hoľa (SKUEV0964)

Poloha: Nachádza sa v okrese Námestovo, v katastri obce Oravská Lesná.

Rozloha: 122,8496ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské psicové porasty (*6230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhu európskeho významu: zvonček hrubokoreňový. Lokalita sa nachádza v lesnom komplexe Oravskej Magury. Je tvorená mozaikou lúčnych biotopov, ktoré sú v okrajových častiach husto zarastené stromami a prechádzajú až do kríčkových biotopov.