Lázky (SKUEV0014)

Poloha: Nachádza sa v okrese Medzilaborce, v katastri obce Svetlice.

Rozloha: 24,7421ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Penovcové prameniská (7220), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: fúzač alpský, kunka žltobruchá a netopier obyčajný.