Latorica (SKUEV0006)

Poloha: Nachádza sa v okrese Michalovce, v katastri Veľkých Kapušian a obcí Beša, Čičarovce, Kapušianske Kľačany, Oborín (miestne časti Kucany a Oborín) a Ptrukša a v okrese Trebišov, v katastri obcí Bačka, Boľ, Boťany, Brehov, Čierna, Leles (miestne časti Kapoňa a Leles), Poľany, Rad, Soľnička, Svätá Mária, Svinice, Vojka, Zatín a Zemplín.

Rozloha: 7.476,0526ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Latorica vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Latorica. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea (3130) a druhov európskeho významu: marsilea štvorlistá, mlynárik východný, korýtko riečne, býčko, hrúz fúzatý, boleň dravý, kolok vretenovitý, hrebenačka pásavá, šabľa krivočiara, hrebenačka vysoká), pĺž zlatistý, čík európsky, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý, hrúz Kesslerov, korytnačka močiarna, mlok dunajský, mlok hrebenatý, kunka červenobruchá, netopier pobrežný a vydra riečna.