Lakšárska duna (SKUEV0523)

Poloha: Nachádza sa v okrese Senica, v katastri obce Lakšárska Nová Ves.

Rozloha: 5,2765ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Vnútrozemské panónske pieskové duny (2340).