Ľadonhora (SKUEV0834)

Poloha: Nachádza sa v okrese Kysucké Nové Mesto, v katastri Kysuckého Nového Mesta (mestská časť Budatínska Lehota) a obcí Dolný Vadičov, Horný Vadičov a Lopušné Pažite.

Rozloha: 572,8972ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Porasty borievky obyčajnej (5130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, vlk dravý, medveď hnedý a rys ostrovid. Územie je súčasťou geomorfologického celku Kysucká vrchovina, podcelok Kysucké bradlá. Z geologického hľadiska veľmi zaujímavé územie, tvorené druhohornými karbonátovymi horninami (rôzne typy vápencov) bradlového pásma. Komplexy prevažne listnatých bukových a jedľobukových lesov, lipovo-javorových sutinových lesov pralesového charakteru a vápnomilných bukových lesov s výskytom početných populácií národne významných druhov rastlín (rody Epipactis, Cephalanthera, jazyk jelení Phyllitis scolopendrium). V nelesnej časti na východných svahoch Ľadonhory sú xerotermné pasienky s populáciou vstavača mužského a porasty borievky obyčajnej na karbonátových xerotermoch. Dopĺňajú ich slatinné prameniská a na južnom úpätí mezofilné kosné lúky. Kamenité hrebene ľadonhory a Stien sú významným refúgiom rysa ostrovida, z veľkých šeliem sa pravidelne vyskytuje medveď hnedý a vlk dravý.