Ladmovské vápence (SKUEV0032)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trebišov v katastri obce Ladmovce.

Rozloha: 332,2268ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a druhov európskeho významu: kosatec bezlistý uhorský, poniklec veľkokvetý, mlynárik východný a kunka červenobruchá.