Laborec (SKUEV0232)

Poloha: Nachádza sa v okrese Medzilaborce, v katastri Medzilaboriec (mestská časť Borov) a obcí Čertižné a Habura.

Rozloha: 15,8067ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Laborec vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Laborec. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: netopier obyčajný, vydra riečna, mlok hrebenatý, pĺž zlatistý, mrena stredomorská, bystruška potočná a ohniváčik veľký.