Kysucké Beskydy (SKUEV2288)

Poloha: Nachádza sa v okrese Čadca, v katastri obcí Nová Bystrica (miestne časti Harvelka a Riečnica) a Oščadnica.

Rozloha: 382,3406ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (*6230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu: vydra riečna, zvonček hrubokoreňový, vlk dravý, rys ostrovid, medveď hnedý, mlok karpatský a kunka žltobruchá. Územie a dopĺňané časti sa nachádzajú v geomorfologickej oblasti Stredné Beskydy, v celkoch Kysucké Beskydy a Kysucká vrchovina (východná časť). Geologické podložie je budované flyšom, ktorý je zastúpený ílovcovo-pieskovcovým súvrstvím račanskej jednotky (Kysucké Beskydy) a bystrickej jednotky (Kysucká vrchovina). K pôvodnému veľkému územiu sa dopĺňanú nadväzné hodnotné lúky, pasienky Species -rich Nardus grasslands a zachovalé lužné porasty v Harvelke nad nádržou. Zjednocuje sa zaradenie vodárenskej nádrže v Harvelke, významné pre semiterestrické živočíchy a vodné vtáctvo.