Kysucké Beskydy (SKUEV0288)

Poloha: Nachádza sa v okrese Čadca, v katastri obcí Nová Bystrica (miestne časti Harvelka, Nová Bystrica a Riečnica), Klubina, Oščadnica, Stará Bystrica a Zborov nad Bystricou, v okrese Dolný Kubín, v katastri obce Zázrivá a v okrese Žilina, v katastri obcí Lutiše a Terchová.

Rozloha: 7.000,9377ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské kosné lúky (6520), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, zvonček hrubokoreňový, fúzač alpský, plocháč červený, hlaváč bieloplutvý, kunka žltobruchá, mlok karpatský, netopier obyčajný, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý, vlk dravý a hraboš tatranský.