Kyseľová a Mníchova úboč (SKUEV0903)

Poloha: Nachádza sa v okrese Senica, v katastri obce Hradište pod Vrátnom.

Rozloha: 36,3345ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár (3140), Xerotermné kroviny (*40A0), Porasty borievky obyčajnej (5130), Suchomilné travinobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*6210), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, plocháč červený, roháč obyčajný, spriadač kostihojový, priadkovec trnkový, ohniváčik veľký a bobor vodný. Územie možno rozdeliť na dve odlišné časti. Jedna sa nachádza v inundácii Brezovského potoka, kde sa nachádzajú významné mokraďné lokality s typickými druhmi rastlín a živočíchov. Druhá časť sa nachádza na geomorfologických útvaroch tzv. epigenetických odľahlíkoch, ktoré boli pôvodne súčasťou Malých Karpát a postupnou eróznou činnosťou Brezovského potoka sa od nich oddelili. Na odľahlíkoch sa nachádzajú teplomilné xerotermné biotopy s výskytom vzácnych druhov rastlín a živočíchov.