Kyjovský prales (SKUEV0051)

Poloha: Nachádza sa v okrese Humenné, v katastri vojenského obvodu Valaškovce (lokality Juh a Stred).

Rozloha: 397,4256ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Kyjov vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Kyjovský prales. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220) a druhov európskeho významu: koník východný, bystruška potočná, modráčik stepný, syseľ pasienkový, netopier obyčajný, netopier veľkouchý, rys ostrovid, vlk dravý a uchaňa čierna.