Kútsky les (SKUEV0165)

Poloha: Nachádza sa v okrese Senica, v katastri obce Kúty.

Rozloha: 374,8692ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p.a Bidentition p.p. (3270), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: plocháč červený, klinovka hadia, hrebenačka pásavá, boleň dravý, kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, býčko, pĺž severný, lopatka dúhová, šabľa krivočiara, hrúz bieloplutvý, mlok dunajský, kunka červenobruchá a bobor vodný.