Kurinov vrch (SKUEV0801)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trenčín, v katastri obce Adamovské Kochanovce.

Rozloha: 1,2906ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Penovcové prameniská (*7220) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá a spriadač kostihojový. Izolovaná lúka s teplomilnou nelesnou vegetáciou, s významným výskytom Ophrys holubyana, Ophioglossum vulgatum. Súčasťou územia je malé penovcové pramenisko a drobná mokraď, slúžiaca ako liahnisko obojživelníkov.