Kunešovské lúky (SKUEV0893)

Poloha: Nachádza sa v okrese Žiar nad Hronom, v katastri Kremnice a obcí Kremnické Bane a Lúčky.

Rozloha: 143,8044ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (*6230), Bezkolencové lúky (6410), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a druhu európskeho významu: zvonček hrubokoreňový. Územie sa vyznačuje vysokou biologickou hodnotou s výskytom viacerých chránených a ohrozených druhov rastlín viazaných najmä na lúčne spoločenstvá.