Krivoklátske bradlá (SKUEV0373)

Poloha: Nachádza sa v okrese Ilava, v katastri obcí Krivoklát a Sedmerovec.

Rozloha: 64,4921ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110) a druhov európskeho významu: priadkovec trnkový, ohniváčik veľký a netopier obyčajný. Skalnatá tiesňava nad obcou vznikla eróziou Krivoklátskeho potoka. Predstavuje útočisko pre mnohé vzácne teplomilné druhy rastlín a živočíchov, predovšetkým chráneného motýľa jasoňa červenookého. Okrem skalných biotopov sú cenné aj teplomilné dubiny a dubobučiny s prímesou lipy, jaseňa a drieňa. Nachádzajú sa tu aj lesné orchidey, ako kruštíky, prilbovka biela, ako aj veľa druhov ohrozeného hmyzu, napríklad fúzač alpský.