Kráľovohoľské Tatry (SKUEV0310)

Poloha: Nachádza sa v okrese Brezno, v katastri obcí Braväcovo, Bacúch, Heľpa, Jarabá, Pohorelá, Polomka, Šumiac, Telgárt a Závadka nad Hronom, v okrese Poprad, v katastri obcí Liptovská Teplička, Vernár a Vikartovce a v okrese Liptovský Mikuláš, v katastri obcí Kráľova Lehota, Malužiná, Nižná Boca, Východná a Vyšná Boca.

Rozloha: 30.478,9694ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004 pod názvom Kráľovohoľské Nízke Tatry. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Kráľovohoľské Tatry. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Javorovo-bukové horské lesy (9140), Kosodrevina (4070), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte (6150), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Horské smrekové lesy (9410), Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni (8110), Kyslomilné bukové lesy (9110) a druhov európskeho významu: jazyčník sibírsky, zvonček hrubokoreňový, kyjanôčka zelená, zvonovec ľaliolistý, plocháč červený, bystruška potočná, Boros schneideri, pimprlík močiarny, fúzač alpský, mlynárik východný, mihuľa ukrajinská, hlaváč bieloplutvý, kunka žltobruchá, mlok karpatský, podkovár malý, netopier pobrežný, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý, vlk dravý, svišť vrchovský a netopier obyčajný.