Kováčske lúky (SKUEV0329)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trebišov, v katastri obcí Borša a Klin nad Bodrogom.

Rozloha: 146,4151ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea (3130), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký, korýtko riečne a kunka červenobruchá.