Kotlina (SKUEV0173)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky, v katastri vojenského obvodu Záhorie, lokalita Šranek a v okrese Senica, v katastri obce Hlboké.

Rozloha: 398,6563ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vnútrozemské panónske pieskové duny (2340), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p.a Bidentition p.p. (3270), Vlhké acidofilné brezové dúbravy (9190), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Prirodzené dystrofné stojaté vody (3160) a druhov európskeho významu: pižmovec hnedý, roháč obyčajný, fuzáč veľký, plocháč červený, modráčik stepný, pásikavec a bobor vodný.