Košariská (SKUEV0016)

Poloha: Nachádza sa v okrese Medzilaborce, v katastri obce Čabalovce.

Rozloha: 25,0503ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Penovcové prameniská (7220), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: netopier obyčajný a bystruška Zawadského.