Koryto (SKUEV0009)

Poloha: Nachádza sa v okrese Detva, v katastri Detvy a Hriňovej.

Rozloha: 25,0563ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180) a Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130).