Korunkovské lúky (SKUEV0953)

Poloha: Nachádza sa v okrese Stropkov, v katastri obce Korunková.

Rozloha: 49,7397ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510). Územie pozostáva zo štyroch rôzne veľkých polygónov nachádzajúcich sa v katastri obce Korunková. Zastúpené sú v nich komplexy lúčnych porastov, ktoré dopĺňajú menšie či väčšie enklávy stromov a krov. Geomorfologicky patrí územie do oblasti Nízke Beskydy, celku Ondavská vrchovina. Ondavská vrchovina je budovaná vonkajším flyšom s príkrovovo-vrásovou stavbou. Na prevažujúcu dukelskú jednotku je od juhu ako príkrov nasunutá magurská tektonická jednotka, ktorú tvoria tri litofaciálne jednotky: račianska, bystrická a krynická. Územie Korunkovských lúk buduje račianska jednotka, ktorá je tu reprezentovaná zlínskym súvrstvím stredného až mladšieho eocénu so zastúpeným glaukonitickým pieskovcom s polohami vápnitého ílovca a prachovca. Územie sa nachádza prevažne na miestach deluviálnych pokrovov, ktoré sú geneticky späté so zosuvmi. Delúviá vo flyšovom pásme sú jedným z mála sedimentov priaznivých pre akumuláciu podzemných vôd. Lúčne porasty tvorí komplex biotopov, v ktorom dominujú ovsíkové kosné lúky. Na miestach malých terénnych depresií sa zhromažďuje voda a vytvárajú sa mokraďné spoločenstvá.