Konopiská (SKUEV0156)

Poloha: Nachádza sa v okrese Dunajská Streda, v katastri obcí Kostolné Kračany (miestna časť Amadeho Kračany) a Vrakúň (miestna časť Nekyje na Ostrove).

Rozloha: 7,7474ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár (3140) a druhov európskeho významu: čík európsky, lopatka dúhová a blatniak tmavý.