Koleňová (SKUEV0659)

Poloha: Nachádza sa v okrese Námestovo, v katastri obce Zákamenné.

Rozloha: 83,2658ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhu európskeho významu: mlok karpatský.