Kolárovické lúky (SKUEV0839)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bytča, v katastri obce Kolárovice.

Rozloha: 12,4574ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510). Územie sa nachádza v geomorfologickej oblasti Slovensko-moravské Karpaty, celok Javorníky, podcelok Vysoké Javorníky. Geologický podklad tvoria paleogénne horniny magurského flyša, prevažne račianskej jednotky s premenlivým podielom pieskovcov, ílovcov a slieňovcov. Do územia európskeho významu boli navrhnuté zachovalé hodnotné lúky v Javorníkoch s horskými aj teplomilnými druhmi. Charakterizujú ich početné populácie chránených druhov rastlín z čeľade vstavačovitých (Dactylorhiza sambucina, Traunsteinera globosa, Gymnadenia conopsea a iné). Dopĺňajú ich podmáčané lúky podhorských oblasti (biotop národného významu).