Kolačkovský potok (SKUEV0931)

Poloha: Nachádza sa v okrese Stará Ľubovňa, v katastri obcí Kolačkov a Nová Ľubovňa.

Rozloha: 6,7701m2.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (3230) a druhu európskeho významu: vydra riečna. Neregulovaný vodný tok vo flyšovej oblasti. Častými povodňami sa v území vytvárajú štrkové lavice, ktoré osídľuje myrikovka nemecká.