Kloptaň (SKUEV0919)

Poloha: Nachádza sa v okrese Gelnica, v katastri obce Prakovce a v okrese Košice-okolie, v katastri obce Vyšný Medzev.

Rozloha: 26,2697ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220) a Kyslomilné bukové lesy (9110). Z geomorfologického hľadiska je územie zatriedené do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, oblasti Slovenské rudohorie a geomorfologického celku Volovské vrchy. Územie je budované viacerými litologicko-stratigrafickými jednotkami. Najviac rozšíreným útvarom je flyšoidný komplex staropaleozoických metamorfovaných psamiticko-pelitických sedimentárnych hornín striedaných s polohami kyslých vulkanických hornín (kremitých porfýrov a ich pyroklastík), patriacich do gelnickej skupiny. Litograficky zahŕňa vlachovské súvrstvie a súvrstvie Bystrého potoka. Prevažnú časť územia tvoria kyslomilné bukové, prípadne zmiešané bukové ochranné lesy s druhovo bohato vyvinutým podrastom. Miestami sú charakteristické sutinové a skalnaté stanovištia so štrbinovou vegetáciou.