Klokočovské rašeliniská (SKUEV0101)

Poloha: Nachádza sa v okrese Čadca, v katastri obce Klokočov.

Rozloha: 36,7239ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Kyslomilné bukové lesy (9110), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140).