Klokoč (SKUEV0264)

Poloha: Nachádza sa v okrese Žarnovica, v katastri Žarnovice a obce Hodruša-Hámre (miestne časti Banská Hodruša a Dolné Hámre) a v okrese Žiar nad Hronom, v katastri obcí Bzenica a Vyhne.

Rozloha: 2.280,8258ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni (8110) a druhov európskeho významu: fúzač alpský, fuzáč veľký, plocháč červený, roháč obyčajný, kunka žltobruchá, vydra riečna, medveď hnedý, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier ostrouchý, lietavec sťahovavý, podkovár malý a podkovár veľký.