Klenovský Vepor (SKUEV0200)

Poloha: Nachádza sa v okrese Brezno, v katastri obce Čierny Balog a v okrese Rimavská Sobota, v katastri obce Klenovec.

Rozloha: 343,0329ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Javorovo-bukové horské lesy (9140), Horské smrekové lesy (9410), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Xerotermné kroviny (40A0), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, rys ostrovid, netopier obyčajný, medveď hnedý a vlk dravý.