Klenovské Blatá (SKUEV0384)

Poloha: Nachádza sa v okrese Brezno, v katastri obce Čierny Balog a v okrese Rimavská Sobota, v katastri obce Klenovec.

Rozloha: 3,8957ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Horské smrekové lesy (9410), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhu európskeho významu: kunka žltobruchá.