Klátovské rameno (SKUEV0075)

Poloha: Nachádza sa v okrese Dunajská Streda, v katastri Dunajskej Stredy (mestská časť Malé Blahovo) a obcí Dunajský Klátov, Horné Mýto, Ohrady, Orechová Potôň (miestna časť Dolná Potôň), Topoľníky, Trhová Hradská, Veľké Blahovo a Vydrany.

Rozloha: 272,1247ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, plotica lesklá, hrebenačka vysoká, pĺž severný, boleň dravý, býčko, čík európsky, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý, kunka červenobruchá a vydra riečna.