Kľak (SKUEV0240)

Poloha: Nachádza sa v okrese Martin, v katastri obce Vrícko, a v okrese Žilina, v katastri obce Fačkov.

Rozloha: 83,3717ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: prilbica tuhá moravská, zvonček hrubokoreňový, fúzač alpský, rys ostrovid, medveď hnedý a vlk dravý.