Kiarovský močiar (SKUEV0053)

Poloha: Nachádza sa v okrese Veľký Krtíš, v katastri obcí Kiarov a Kováčovce.

Rozloha: 29,5485ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430) a druhov európskeho významu: klinovka hadia a kunka červenobruchá.