Kečovské škrapy (SKUEV0345)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rožňava, v katastri obce Kečovo.

Rozloha: 354,5496ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý, spriadač kostihojový, mlynárik východný, rys ostrovid, vlk dravý, netopier brvitý, netopier ostrouchý, netopier veľkouchý, netopier obyčajný, lietavec sťahovavý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký.