Kazarka (SKUEV0213)

Poloha: Nachádza sa v okrese Senica, v katastri Šaštína-Stráží (mestská časť Šaštín).

Rozloha: 106,2414ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Gazarka vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Kazarka. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Vlhké acidofilné brezové dúbravy (9190) a druhov európskeho významu: pižmovec hnedý, roháč obyčajný, fuzáč veľký a plocháč červený.