Karáb (SKUEV0160)

Poloha: Nachádza sa v okrese Dunajská Streda, v katastri obcí Boheľov a Dolný Štál.

Rozloha: 76,1651ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bezkolencové lúky (6410), Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár (3140) a druhov európskeho významu: pichliač úzkolistý, býčko, čík európsky, lopatka dúhová, kunka červenobruchá a vydra riečna.