Kamenná (SKUEV0043)

Poloha: Nachádza sa v okrese Medzilaborce, v katastri Medzilaboriec (mestské časti Borov a Medzilaborce) a obcí Habura a Rokytovce a v okrese Stropkov, v katastri obcí Malá Poľana a Miková.

Rozloha: 823,9875ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: fúzač alpský, ohniváčik veľký, bystruška Zawadského, Boros schneideri, vlk dravý, rys ostrovid, netopier obyčajný a podkovár malý.