Kamenínske slaniská (SKUEV0066)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Zámky, v katastri obcí Kamenín a Kamenný Most.

Rozloha: 119,4351ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a druhov európskeho významu: lopatka dúhová a hrúz bieloplutvý.